| Контакт

|

newsletter

|

Регистар на акционерски друштва што гo водела КХВ за 2006 година

назад

РБПолн називСкратен називСедиште и адресаМБДруги податоци по оценка на комисијата

1

"АГРОПЛОД" АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОМЕТ, УВОЗ-ИЗВОЗ РЕСЕН СО П.О.АГРОПЛОД АД29-ти Ноември 6, Ресен4002024 

2

"ЖИТО БИТОЛА" АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО - БИТОЛА"ЖИТО БИТОЛА" АД"ИВО ЛОЛА РИБАР" 36, БИТОЛА4014766 

3

"ИНВЕСТБАНКА" АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО"ИНВЕСТБАНКА"АД СКОПЈЕМАКЕДОНИЈА 9 - 11, СКОПЈЕ4558669 

4

"КАРПОШ- ПРЕДИЛНИЦА" А.Д.КАРПОШ- ПРЕДИЛНИЦА А.Д.МАРШАЛ ТИТО 7, КРИВА ПАЛАНКА5160227 

5

"МАКПЕТРОЛ" АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ"МАКПЕТРОЛ" А.Д. - СКОПЈЕМито Хаџивасилев Јасмин 4, Скопје4057643 

6

"МАКСТИЛ„ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА СО ПРОИЗВОДИ НА ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА - СКОПЈЕ"МАКСТИЛ„ АД - СКОПЈЕ16 Македонска бригада 18, Скопје5166250 

7

"ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ - ТРАНСКОП" А.Д.- БИТОЛА"ТРАНСКОП" А.Д. - БИТОЛАЖЕЛЕЗНИЧКА ББ, БИТОЛА4095626 

8

"СИЛЕКС БАНКА" А.Д. СКОПЈЕ"СИЛЕКС БАНКА" А.Д. СКОПЈЕ"Градски зид" блок 9 локал 5 Скопје, Скопје4640063 

9

"ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР„ ИЗВОЗ - УВОЗ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА НАДВОРЕШЕН И ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ П.О."ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР" АДВељко Влаховиќ 11, Скопје4091639 

10

"УГОТУР„ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА ИСХРАНА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ, АГЕНЦИСКО РАБОТЕЊЕ И ТРГОВИЈА - СКОПЈЕУГОТУР АД - СКОПЈЕ16 Македонска бригада 18, Скопје4221907 

11

"ЦРВЕНА ЅВЕЗДА"- РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ЗА ОГНООТПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ И КЕРАМИКА,ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО,УВОЗ И ИЗВОЗ,АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО СО МЕШОВИТА СОПСТВЕНОСТ СО ПОТПОЛНА ОДГОВОРНОСТ-ПЕХЧЕВОАД РИОМК "ЦРВЕНА ЅВЕЗДА"Индустриска бб, Пехчево4042069 

12

ICN-ФАРМ АД СКОПЈЕICN-ФАРМПрвомајска бб, Скопје5185637 

13

MEЛНИЧКО ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА ЖИТО КАРАОРМАН АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО - КИЧЕВОМПИ ЖИТО КАРАОРМАН АД КИЧЕВОБУЛЕВАР ИЛИНДЕН 44, КИЧЕВО4005139 

14

А.Д. АГРО-ИЗВОРСКИ-БОГДАНЦИБОГДАНЦИАД АГРО-ИЗВОРСКИБОГДАНЦИ, БОГДАНЦИ4259050 

15

А.Д. АЛФА КОРН - Ф-КА ЗА СТОЧНА ХРАНААЛФА КОРНИНДУСТИСКА ББ, Свети Николе5406242 

16

А.Д. МУСТАФИНО-СВЕТИ НИКОЛЕАД МУСТАФИНОМУСТАФИНО-СВ.НИКОЛЕ, СВ.НИКОЛЕ4594282 

17

АВИОИМПЕКС АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ И ТРГОВИЈААВИОИМПЕКС АД11 Октомври 32, Скопје4058810 

18

АВТОТРАНСПОРТ "ПРОЛЕТЕР" АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВОАТ "ПРОЛЕТЕР" АД-СКОПЈЕ516 4, Скопје4186605 

19

АВТОТРАНСПОРТНО ДРУШТВО АД ТРАНСБАЛКАНТРАНСБАЛКАНБОРИС КОДРИЧ бб, Гевгелија4076460 

20

АД ОТЕКС ОХРИДОТЕКС 7-МИ НОЕМВРИ 154, ОХРИД4006640 

21

АД ТИКВЕШ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЕКСПОРТ ИМПОРТ - С. ВОЗАРЦИ, КАВАДАРЦИА.Д. ГД ТИКВЕШ29-ти НОЕМВРИ 5, КАВАДАРЦИ5275865 

22

АДИНГ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРИМЕНА И ПЛАСМАН НА ХЕМИСКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВОАДИНГ А.Д. СКОПЈЕНовоселски пат бб, Скопје4205880 

23

АКЦИОН. ДРУШТВО ЗИК "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" ШТИП ПРОИЗВ.ТРГОВСКО ПРЕТПР." ЖИВИНО-КОМЕРЦ" ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ ВО МЕШОВИТА СОПСТВЕНОСТ ШТИПЖИВИНО КОМЕРЦ АДРИБНИК ББ, ШТИП4543831 

24

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО АГРОКОМБИНАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА ЏУМАЈЛИЈА ОД ЛОЗОВОАК ЏУМАЈЛИЈА АД ЛОЗОВОЛОЗОВО, ЛОЗОВО4194381 

25

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО АЛКАЛОИД БЕРОВО -Ц.O.ЗA ПРОИЗВОДСТВО НА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛИ, TKAEНИНИ,ПОЗАМАНТЕРИЈА И КОНФЕКЦИЈААД АЛКАЛОИДМаршал Тито 5, Берово4053656 

26

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ КОНФЕКЦИЈА И ТРИКОТАЖА ЕДИНСТВО П.О.АД ЕДИНСТВОГоце Делчев 62, Струмица4045637 

27

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 'ЕЗЕРКА' ЗА МЕТАЛНИ И КЕРАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ СО П.О. ОХРИДАД ЕЗЕРКА15-ТИ КОРПУС ББ, ОХРИД4006615 

28

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО "ПЕЛАГОНИЈА"АДГ ПЕЛАГОНИЈАДимитрие Чупоски 2, Скопје4056124 

29

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО МАВРОВОАДГ МАВРОВОПЛОШТАД МАКЕДОНИЈА 2, СКОПЈЕ4056388 

30

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ, ИНДУСТРИЈА И КООПЕРАЦИЈА " ЛОЗАРО - ОВОШТАРСТВО И ПРЕРАБОТКА " УВОЗ - ИЗВОЗ КУМАНОВОАД ЗИК " ЛОЗАРО - ОВОШТАРСТВО"Трета МУБ 17, КУМАНОВО5379946 

31

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО КРАИШТЕ-ТИКВЕШ ЕКСПОРТ- ИМПОРТ АД КАВАДАРЦИАД ЗП КРАИШТЕ-ТИКВЕШ АД29 Ноември 5, Кавадарци5275857 

32

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА РУДАРСКИ И ГРАДЕЖНИ РАБОТИ "РУДКОП"РУДКОП АДТОПИЛНИЦА ФЕНИМАК, С. ВОЗАРЦИ4104099 

33

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ "КЈУБИ МАКЕДОНИЈА"-СКОПЈЕОСИГУРУВАЊЕ КЈУБИ МАКЕДОНИЈА11-ТИ ОКТОМВРИ 25, СКОПЈЕ4067037 

34

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРИМАРНА И ФИНАЛНА ОБРАБОТКА НА ДРВО "ОГРАЖДЕН" БЕРОВОАД "ОГРАЖДЕН" БЕРОВОБОРИС КИДРИЧ 54, БЕРОВО4114230 

35

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД СКМаршал Тито 11-а, Скопје4064526 

36

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОИЗВОДИ И ОПРЕМА "РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА"АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА3 Македонска бригада бб, Скопје4053222 

37

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ВИНО ВИНАРСКА ВИЗБА -ТИКВЕШ ЕКСПОРТ- ИМПОРТ А.Д.ВВ ТИКВЕШ АД-КАВАДАРЦИ29 Ноември 5, Кавадарци5275890 

38

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ТАПАЦИРАН КОРПУСЕН МЕБЕЛ И ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА СОВРЕМЕН ДОМ УВОЗ-ИЗВОЗ П.О ПРИЛЕПАД СОВРЕМЕН ДОМ ПРИЛЕПАлександар Македонски бб, Прилеп4117379 

39

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ СО ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ КИРО ЌУЧУК Ц.О. ВЕЛЕСКИРО ЌУЧУК АД ВЕЛЕСРАШТАНСКИ ПАТ ББ, ВЕЛЕС4024044 

40

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИУМСКИ ПОЛУФАБРИКАТИ И ФАБРИКАТИ "ТЕАЛ" - ТЕТОВОАД "ТЕАЛ" - ТЕТОВО"БРАЌА МИЛАДИНОВИ" ББ, ТЕТОВО4082044 

41

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АМБАЛАЖА ОД ХАРТИЈА И КАРТОН "ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ" ЗАШТИТНО ДРУШТВОФУСТЕЛАРКО БОРЕЦИндустриска бб, Битола4014561 

42

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БРАШНО, ОРИЗ, ТЕСТЕНИНИ,СТОЧНА ХРАНА И ПРОМЕТ НА МАЛО И ГОЛЕМО ЖИТО СКОПЈЕ - СКОПЈЕАД ЖИТО СКОПЈЕ СКОПЈЕОрце Николов 75, Скопје4052595 

43

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОНФЕКЦИЈА И НЕТКАЕН ТЕКСТИЛ ’ВИНКА’ ВИНИЦА Ц.О.ВИНКА АДМ. Тито бб, Виница4040139 

44

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОНФЕКЦИСКИ ПРОИЗВОДСТВО МОДАМОДА АД СВ.НИКОЛЕМ.ТИТО 79, СВЕТИ НИКОЛЕ4043642 

45

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАСВЕТНИ ТЕЛА " ПРОЛУКС „АД " ПРОЛУКС „ ПРИЛЕПКРУШЕВСКО ЏАДЕ ББ, ПРИЛЕП5220998 

46

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКА И СТОЧНИ ПРОИЗВОДИ СТОКОПРОМЕТ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕСТОКОПРОМЕТ А.Д. СКОПЈЕПартизански одреди 70б, Скопје4059549 

47

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОТКУП И ОБРАБОТКА НА ТУТУН И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО УВОЗ-ИЗВОЗ СТРУМИЦА ТАБАК П.О.АД СТРУМИЦА ТАБАК СТРУМИЦАВанчо Китанов 1, Струмица4045254 

48

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИАД МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИул. Орце Николов бб, Скопје5168660 

49

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, ТУРИЗАМ И ТРГОВИЈА МАКЕДОНИЈААДУТ МАКЕДОНИЈАМАРШАЛ ТИТО ББ, БИТОЛА4011147 

50

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ, ПРЕРАБОТКА И ПРОМЕТ КОМПРЕС АД - СКОПЈЕКОМПРЕС АД СКОПЈЕТЕОДОСИЈЕ ГОЛОГАНОВ 28, СКОПЈЕ5178797 

51

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК СТРУМИЦААД КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИККлимент Охридски 45, Струмица5613787 

52

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО КОНЗЕРВНА ФАБРИКА СТРУМИЦААД КОНЗЕРВНА ФАБРИКАКлимент Охридски 45, Струмица5613817 

53

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО МАКЕДОНИЈА Ф-КА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА САНИТЕРНА КЕРАМИКААД САНКЕРАМ "МАКЕДОНИЈА„Маршал Тито 400, СТРУМИЦА4073363 

54

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО МЕДИЦИНСКА ПЛАСТИКА ТЕТОВО - ТЕТОВОА.Д.МЕДИЦИНСКА ПЛАСТИКА ТЕТОВОМаршал Тито бб, ТЕТОВО5159580 

55

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОРАНЖЕРИИ ХАМЗАЛИ СТРУМИЦАСТРУМИЦА АД ОРАНЖЕРИИ ХАМЗАЛИ с. ХАМЗАЛИ, ХАМЗАЛИ5613779 

56

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОРГАНСКА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА "НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ"ОХИС-АДПРВОМАЈСКА Б.Б., СКОПЈЕ4053664 

57

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ПЕЧАТНИЦА НАПРЕДОК -ТЕТОВОАД НАПРЕДОК ПО - ТЕТОВО120 бб, Тетово4034538 

58

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА СКОПЈЕ - ФАМОРД ФАБРИКА ЗА МАШИНСКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИРЖ СКОПЈЕ-ФАМОРД А.Д.16 Македонска бригада 18, Скопје4221940 

59

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО СТРУМИЧКО ПОЛЕ ВАСИЛЕВОАД СТРУМИЧКО ПОЛЕс. Василево, Василево5613809 

60

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, ПРОМЕТ И УСЛУГИА.Д. ТАЈМИШТЕИндустриска бб, Кичево4401492 

61

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА - СКОПЈЕТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБАМито Хаџи Василев Јасмин 50, Скопје4085779 

62

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ЗА КАБЛИ НЕГОТИНОАД ФКНИндустриска бб, НЕГОТИНО5214211 

63

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ЗА ЧОКОЛАДИ ВАФЛИ И БОНБОНИ ЕВРОПААД ЕВРОПА СКОПЈЕ808 8, СКОПЈЕ4054016 

64

АМБЕНА ИНДУСТРИЈА "ВИТАМИНКА" АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВОП.И."ВИТАМИНКА" А.Д.Леце Котески 23, Прилеп4015215 

65

БАЛКАНЕКСПРЕС АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА, ШПЕДИЦИЈА, ПРОМЕТ И ТУРИЗАМ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО, РЕМОНТ, СЕРВИС И ПРОМЕТ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИБАЛКАНЕКСПРЕС АД ШТИПИндустриска бб, Штип4050479 

66

БЕТОН АД БИТОЛА - БИТОЛАБЕТОН АД - БИТОЛАБорис Кидрич 24 а, БИТОЛА5080860 

67

ВНАТРЕШЕН И МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ ШПЕДИЦИЈА И ПРОИЗВОДСТВО МЛАЗ АД - БОГДАНЦИМЛАЗ АД -БОГДАНЦИМАРШАЛ ТИТО 160, БОГДАНЦИ4057651 

68

ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ "ТОДОР ЦИПОВСКИ - МЕРЏАН" - ТЕТЕКС АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО - ТЕТОВОТЕТЕКС АД - ТЕТОВОБ. МИЛАДИНОВИ 1, ТЕТОВО4037537 

69

ГРАДЕЖНО ДРУШТВО " ГРАНИТ " АД - СКОПЈЕГД " ГРАНИТ " АД СКОПЈЕДимитрија Чуповски 8, Скопје4054261 

70

ГРАДЕЖНО ТРГОВСКО ДРУШТВО БЕТОН ОХРИД АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО - ОХРИДГТД БЕТОН ОХРИД АД ОХРИДБУЛ. ТУРИСТИЧКА ББ, ОХРИД5080126 

71

ГРАДЕЖНО ТРГОВСКО ДРУШТВО БЕТОН-ШТИП АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ШТИПГТД БЕТОН-ШТИП А.Д.ШТИПВанчо Прќе 119, Штип5079896 

72

ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР А.Д. СКОПЈЕГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР А.Д.КЕЈ 13 НОЕМВРИ 2 4, СКОПЈЕ5117763 

73

ДРУШТВО ЗА АВТОТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА"ТРАНС ВЕЛЕС" АД ВЕЛЕСТРАНС ВЕЛЕСАЛЕКСО ДЕМНИЕВСКИ 53, ВЕЛЕС4024273 

74

ДРУШТВО ЗА БАЊСКИ ТУРИЗАМ И ТЕЛЕСНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА А.Д ДЕБАРСКИ БАЊИДЕБАРСКИ БАЊИ8 септември 9, Дебар4001150 

75

ДРУШТВО ЗА ВНАТРЕШЕН И НАДВОРЕШЕН ПРОМЕТ АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕАУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕМито Хаџивасилев 20, Скопје4058097 

76

ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО БЕТОН АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО СКОПЈЕДГ БЕТОН АД СКОПЈЕJуриј гагарин 15, Скопје5079888 

77

ДРУШТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО-СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО,ПРЕРАБОТКА И ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО, УВОЗ-ИЗВОЗ СКОВИН АД СКОПЈЕСКОВИН АД СКОПЈЕ15 КОРПУС 3, СКОПЈЕ4212274 

78

ДРУШТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И СТОЧАРСТВО СИНГЕЛИЌ АД СКОПЈЕСИНГЕЛИЌ АД СКОПЈЕАНТОН ПОПОВ ББ, СКОПЈЕ5275288 

79

ДРУШТВО ЗА МЕЃУНАРОДНА И ВНАТРЕШНА ШПЕДИЦИЈА СО ЈАВНИ И ЦАРИНСКИ СКЛАДИШТА ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕФЕРШПЕД АДМАРШАЛ ТИТО 11-а, СКОПЈЕ4057465 

80

ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО СНАБДУВАЊЕ УВОЗ-ИЗВОЗ РЕПЛЕК АДРЕПЛЕК АДКозле 188, Скопје4069927 

81

ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖА НА ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМА И УСЛУГИ УВОЗ-ИЗВОЗ ФАКОМ АД"ФАКОМ" УВОЗ-ИЗВОЗ, АД-СКОПЈЕАлександар Македонски бб, Скопје4095596 

82

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ТОПЛИФИКАЦИЈА АДТОПЛИФИКАЦИЈА АДЛондонска бб, СКОПЈЕ4061799 

83

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖА НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЕЦ А Д УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕПМЕТАЛЕЦ А.Д. ПРИЛЕПАлександар Македонски 2/11, Прилеп4059581 

84

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА МЛИНАРСКО ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ И СТОЧНА ХРАНА ЖИТО ВАРДАР АД УВОЗ ИЗВОЗЖИТО ВАРДАР АДМОША ПИЈАДЕ 2, ВЕЛЕС4025547 

85

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА "ЛОЗАР-ПЕЛИСТЕРКА„ АД СКОПЈЕ"ЛОЗАР-ПЕЛИСТЕРКА" АД СКОПЈЕ"Босна и Херцеговина" бб, Скопје4010876 

86

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА МАКПРОМЕТ АД - ШТИПМАКПРОМЕТ АД -ШТИПВанчо Прќе 119, Штип4050525 

87

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА НА КРЗНО И КРЗНЕНИ ПРОИЗВОДИ " ДИМКО МИТРЕВ,, АД УВОЗ-ИЗВОЗ ВЕЛЕС" ДИМКО МИТРЕВ АД ВЕЛЕСДИМКО НАЈДОВ 94, ВЕЛЕС4024095 

88

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕЛНИЧКИ, ПЕКАРСКИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ И ПРОМЕТ НА МАЛО И ГОЛЕМО ЖИТО ПОЛОГ АД - ТЕТОВОЖИТО ПОЛОГ АДМаршал Тито 134, ТЕТОВО4037634 

89

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕЛНИЧКИ, ПЕКАРСКИ И СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО И УВОЗ-ИЗВОЗ ЖИТО ЛУКС, АДЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕВасил Ѓоргов 11, Скопје4059913 

90

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКА И КОНФЕКЦИЈА ГЕРАС ЦУНЕВ А.Д.ГЕРАС ЦУНЕВ КОНФЕКЦИЈАГоце Делчев 50, Струмица5607299 

91

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕДИВО И КОНЕЦ ВЕТЕКС АД ВЕЛЕСВЕТЕКС АД ВЕЛЕСВардарска 50, Велес4231660 

92

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ВЕЛЕСПРОМ АД ВЕЛЕСВЕЛЕСПРОМ АДИлинденска бб, Велес4024281 

93

ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЗЕМ-ПРОМЕТ АД СКОПЈЕЗЕМ-ПРОМЕТ АД СКОПЈЕБутелска бб, Скопје4059395 

94

ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ Г Е Т Р О АД УВОЗИЗВОЗ ГОСТИВАР (ГОСТИВАРСКА ТРГОВИЈА)АД ГЕТРО-ГОСТИВАРИндустриска зона Б.Б., Гостивар4033531 

95

ДРУШТВО ЗА СЕРВИС,РЕМОНТ,ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА УВОЗ-ИЗВОЗ АГРОСЕРВИС АВТОКУКА А.Д. СКОПЈЕАГРОСЕРВИС А.Д. СКОПЈЕАнтон Попов бб, Скопје4080025 

96

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АГРОМЕХАНИКА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕАГРОМЕХАНИКА АД СКОПЈЕМаркс и Енгелс 3, Скопје5740886 

97

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА, УСЛУГИ И КОНСАЛТИНГ ГЕРАС ЦУНЕВ ТРГОВИЈА А.Д.ГЕРАС ЦУНЕВ ТРГОВИЈАГоце Делчев 50, Струмица5607302 

98

ДУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТРГОВИЈА "ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД - ВЕЛЕСИНТЕРНАЦИОНАЛ АД ВЕЛЕСМаршал Тито 40, Велес4026217 

99

ЖИВИНАРСКА ФАРМА БЕЛИМБЕГОВО АД СКОПЈЕФАРМА БЕЛИМБЕГОВО АД СКОПЈЕНАСЕЛБА ИЛИНДЕН ББ, СКОПЈЕ4055241 

100

ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ "ПЕЛАГОНИЈА" - АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО БИТОЛАЗК "ПЕЛАГОНИЈА" А.ДМАРШАЛ ТИТО 65, БИТОЛА4167414 

101

ИНТЕРПРОМЕТ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛОАД ИНТЕРПРОМЕТИлинденска 18 А, ТЕТОВО4057783 

102

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.Кеј Димитар Влахов 4, Скопје4065573 

103

КОМЕРЦИЈАЛНО ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА А.Д.КИБ А.Д. КУМАНОВОПлоштад Нова Југославија бб, Куманово5027896 

104

МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР АД ТЕТОВОМАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР АД ТЕТОВО ул. ЈНА бр.41/2,Тетово4115619Промената на седиштото е направена врз основа на Известување Рег.бр.822/05 од 04.04.2005 на Основен суд Скопје 1 Скопје

105

МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА ЖАС АД - СКОПЈЕЖАС АД-СКОПЈЕИНДУСТРИСКА ББ., СКОПЈЕ5196043 

106

МЕТАЛСКИ ЗАВОД ТИТО - ФАБРИКА ЗА ОПРЕМА И ПРЕНОСНИЦИ А.Д. СКОПЈЕМЗТ "ФОП" А.Д. СКОПЈЕПеро Наков бб, Скопје4137582 

107

МЗТ ПУМПИ АД СКОПЈЕ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖА НА ПУМПИ, ТУРБИНИ, ХИДРАУЛИЧНА И ЕКОЛОШКА ОПРЕМАМЗТ ПУМПИ АД СКОПЈЕПеро Наков б.б., Скопје4137906 

108

МИТТАЛ СТЕЕЛ СКОПЈЕ (ХРМ) АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ СО ТОПЛОВАЛАНИ ТРАКИ СКОПЈЕМИТТАЛ СТЕЕЛ СКОПЈЕ (ХРМ) А.Д.16 Македонска бригада, Скопје5166217Поранешен назив на Друштвото е: РЖ „ВАЛАВНИЦА ЗА ЛЕНТИ“. Промената на називот е извршена на ден 22.02.2005 година.

109

МИТТАЛ СТЕЕЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ СО ЛАДНО ВАЛАН, ПОЦИНКОВАН И ПЛАСТИФИЦИРАН ЛИМ СКОПЈЕМИТТАЛ СТЕЕЛ СКОПЈЕ (ЦРМ)16-та Македонска бригада бб, Скопје5166187Поранешен назив на Друштвото е: РЖ ЛАДНА ВАЛАВНИЦА А.Д. - СКОПЈЕ. Промената на називот е извршена на ден 22.02.2005 година.

110

МОДНА КОНФЕКЦИЈА ЕДИНСТВO АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВОЕДИНСТВО АД ТЕТОВОБраќа Миладинови 380, Тетово4034511 

111

МОНТИНГ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗРАБОТКА И МОНТАЖА НА ЕЛЕКТРОМАШИНСКА ОПРЕМА, ИНДУСТРИСКИ, СТАНБЕНИ И ЈАВНИ ОБЈЕКТИ БИТОЛАМОНТИНГНовачки пат бб, Битола4135334 

112

НОВА СТОКОВНА КУЌА АД УВОЗ-ИЗВОЗ СТРУМИЦААД НОВА СТОКОВНА КУЌАБлагој Мучето 25, Струмица5537266 

113

О ОХРИД АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО, ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ИЗГРАДБА НА ЕНЕРГЕТСКИ И ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ СО ПОЛНА ОДГОВОРНОСТЕМО ОХРИД АДС. КОСЕЛ, ОХРИД4086902 

114

ОКТА РАФИНЕРИЈА НА НАФТА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО - СКОПЈЕОКТА АД - СКОПЈЕс. Миладиновци, Скопје4074009 

115

ОХИМ ГЕС - АД ГОСТИВАРОХИМ ГЕСИНДУСТРИСКА ББ, ГОСТИВАР5532604 

116

ОХРИДСКА БАНКА A. Д.ОХРИДСКА БАНКАМАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ 19, ОХРИД5004756 

117

ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА "ВИТАМИНКА" АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВОП.И."ВИТАМИНКА" А.Д.Леце Котески 23, Прилеп4015215/

118

ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД - ВЕЛЕСПИ БЛАГОЈ ЃОРЕВ АДАлексо Демниевски 18, Велес4055306 

119

ПРОМЕТ И УСЛУГИ "ТУТУН" А.Д."ТУТУН" АД - СКОПЈЕ"Кочо Рацин" 97, Скопје5176093 

120

РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД ДРУШТВО ЗА ДОМАШЕН И МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА, АВТОШКОЛА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО СКОПЈЕРЖ ИТШ А.Д. СКОПЈЕ16 Македонска бригада 18, Скопје5166195 

121

РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - КОМПАНИЈА ЗА ФИЗИЧКО ХЕМИСКИ И МЕТАЛУРШКИ ИСПИТУВАЊА ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА, РУДАРСТВОТО И МЕТАЛУРГИЈАРЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД16 Македонска бригада 18, Скопје5166233 

122

РЖ УСЛУГИ А.Д. СКОПЈЕРЖ УСЛУГИ А.Д. СКОПЈЕ16 Македонска бригада 18, Скопје5180694 

123

РУДАРСКО ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ - СИЛЕКС - АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО КРАТОВОРИК СИЛЕКС АДГоце Делчев бб, Кратово4031431 

124

РУДНИЦИ "БАЊАНИ" АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВОБАЊАНИс.Кучевиште, с.Кучевиште4221931 

125

РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА "ЕКОНОМИКА „ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА, ФИНАНСИСКО ПОСРЕДУВАЊЕ, ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ИМОТ И ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИР.Ж. ЕКОНОМИКА А.Д. СКОПЈЕ16 Македонска бригада 18, Скопје5166241 

126

РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА КПОР АД ЗА КАДРОВСКИ, ПРАВНИ И ДРУГИ НЕСПОМНАТИ ДЕЛОВНИ УСЛУГИРЖ КПОР АД - СКОПЈЕ16 Македонска бригада 18, Скопје5166268 

127

СВИЊАРСКА ФАРМА - МАК МЕСО АКЦОНЕРСКО ДРУШТВОМАК МЕСО СФ АДС.ТАРИНЦИ, С. ТАРИНЦИ4191242 

128

СИГУРНОСНО СТАКЛО АД ПРИЛЕПСИГУРНОСНО СТАКЛОМоша Пијаде бб Прилеп4015134 

129

СКОПСКИ ПАЗАР АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ И ТРГОВИЈА ИЗВОЗ-УВОЗСКОПСКИ ПАЗАР А.Д. СКОПЈЕБул. Гоце Делчев, ДТЦ Мавровка 11 2, Скопје4061764 

130

СТОПАНСКА БАНКА А.Д. БИТОЛАСТОПАНСКА БАНКА А.Д. БИТОЛАДОБРИВОЈЕ РАДОСАВЛЕВИЧ 21 0 0, БИТОЛА5026377 

131

СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕСТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ11 Октомври 7, Скопје4065549 

132

ТРАНСКОП АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА АВТОТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА И СКЛАДИШТЕЊЕ - БИТОЛАТРАНСКОП А.Д. БИТОЛАИво Лола Рибар бб, Битола4011040 

133

ТРГОВСКО ДРУШТВО БИСЕРКА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВОБИСЕРКА-КУМАНОВОПлоштад Нова Југославија бб, Куманово4031261 

134

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА МЕЃУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА СКЛАДИШТА НАДВОРЕШНОТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ МАКОШПЕД АДТД МАКОШПЕД АД - СКОПЈЕул. "Македонија" 19, Скопје4058526 

135

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКА МАКТРАНС,АД,СКОПЈЕТД МАКТРАНС,АД,СКОПЈЕ16 МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 18, СКОПЈЕ5484553 

136

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ, ЕЛЕКТРО ПРОИЗВОДИ И ПРОМЕТ СЛОБОДА АД ОХРИДСЛОБОДА АД ОХРИДул.Стив Наумов 116, Охрид4008553 

137

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО СОЛУН - 53 АДТД СОЛУН - 53 АД ГЕВГЕЛИЈАМАРШАЛ ТИТО 90, ГЕВГЕЛИЈА5661609 

138

ТРГОВСКО ДРУШТВО МАКОТЕКС ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АД СКОПЈЕТД МАКОТЕКС ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АДМакедонија 9-11, Скопје4091957 

139

ТРИКОТАЖА "ПЕЛИСТЕР" АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВОПЕЛИСТЕРДевејани 13, Битола4058496 

140

ТТК БАНКА АД СКОПЈЕТТК БАНКА АД СКОПЈЕНароден фронт 19 а, Скопје6121110Ново формирано АД со спојување на Тетекс Кредитна Банка АД Скопје и Тетовска Банка АД Тетово

141

ТУТУНОВ КОМБИНАТ "БОРО ПЕТРУШЕВСКИ - ПАПУЧАР" AКЦИОНЕРСКО ДРУШТВОТУТУНОВ КОМБИНАТ КУМАНОВО11 Октомври 80, Куманово4028384 

142

ТУТУНСКА БАНКА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО-СКОПЈЕТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ12-TA УДАРНА БРИГАДА ББ, СКОПЈЕ4664531 

143

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО"ТУТУНСКИ КОМБИНАТ" АДМарксова 101, Прилеп4018117 

144

ФАБРИКА ЗА АМБАЛАЖА " 30 ЈУЛИ,, А.Д КУМАНОВО" 30 ЈУЛИ,,БЕДИНСКА ББ, КУМАНОВО4028317 

145

ФАБРИКА ЗА ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ 11 ОКТОМВРИ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВОФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД - КУМАНОВО11 Ноември бб, Куманово4028201 

146

ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПИВО И БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ ПИВАРА БИТОЛА АДПИВАРА БИТОЛА АДИндустриска бб, Битола4167449 

147

ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРАУЛИКА, ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, ПНЕВМАТИКА И ОПРЕМА - "МЗТ ХЕПОС" А.Д.МЗТ ХЕПОС АД - СКОПЈЕПеро Наков б.б., Скопје4137787 

148

ФАБРИКА ЗА СВИЛЕНИ ПЛАТНА ИЛИНДЕН АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВОСВИЛАРА ИЛИНДЕН - БИТОЛАИндустриска бб, Битола4010515 

149

ФАБРИКА КАРПОШ АД СКОПЈЕ, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖА НА БЕТОНСКИ ПРЕФАБРИКАТИ, СТАНОВИ, ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ, МОСТОВИ И ДАЛНОВОДИ - СКОПЈЕФАБРИКА КАРПОШ АД СКОПЈЕПролетерска 28, СКОПЈЕ4054890 

150

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АДАЛКАЛОИД АДАлександар Македонски 12, Cкопје4053575 

151

ФАРМАЦЕВТСКА, КОЗМЕТИЧКА И ДИЕТЕТСКА ИНДУСТРИЈА АД ЈАКА 80 РАДОВИШАД ЈАКА 80Маршал Тито 2, Радовиш4087852 

152

ФРУКТАЛ МАК АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУКФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕС. МОРАНЕ, С.МОРАНЕ4808240 

153

ХОЛДИНГ ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЈА И АМБАЛАЖА КОМУНА АДКОМУНА АДРОМАНИЈА ББ, СКОПЈЕ4053460 

154

ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ А.Д. ОХРИДХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ А.Д. ОХРИДС.ДОЛНО КОЊСКО, ОХРИД5228883 

155

ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО МАКЕДОНИЈАТУРИСТМАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД -СКОПЈЕМОША ПИЈАДЕ 2, СКОПЈЕ4058836 

156

ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" АДУСЈЕ АД СКОПЈЕПРВОМАЈСКА ББ, Скопје4053397 

157

ЧЕЛИЧЕН ЛИВ И ГРАНУЛАТ ЖЕЛЕЗНИК А.Д. ВО МЕШОВИТА СОПСТВЕНОСТ ДЕМИР ХИСАРЧЛГ АД ЖЕЛЕЗНИКСОПОТНИЦА бб, СОПОТНИЦА4136004 

158

ШУМСКО ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ ЈЕЛАК АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО СО П.О.ТЕТОВОШИК ЈЕЛАК А.Д. ТЕТОВОМАРШАЛ ТИТО 128, ТЕТОВО4034473 

назад